www.antiga.atmos.cat    
 CEST diumenge 16 de maig 2021  
Assignatura: Conjunt del segle XVI Departament: Música antiga Professor: Pere Casulleras e-mail: pitja aquí
Nombre de crèdits: 1.5 per quadrimestre Hores de classe: 22,5 hores.

Quadrimestres: primer i segon

Pre-requisits
Instrumentistes i cantants de la música antiga.

Objectius

1. Acumular experiència en un repertori variat i representatiu de la música del segle XVI

2. Demostrar coneixements sobre l’àmbit teoricopràctic que faci referència als elements bàsics per a la pràctica musical al segle XVI

3. Interpretar aquest repertori amb els elements estilístics i de context compositiu, com ara el glosat i la instrumentació

4. Aplicar de manera teòricopràctica la lectura a vista amb solmització

5. Dominar diversos tremps propis dels instruments i el seu context socio-cultural ja sigui amb metodologies d’aprenentatge tradicional o a través de sistemes informàtics i electroacústics

6. Desenvolupar els valors i les capacitats d’interpretació conjunta fins a un nivell d’alta competència professional.

7. Assumir la funció de la pròpia part en el conjunt i saber-la controlar, amb bona coordinació amb els altres membres del grup.

8. Dominar els mecanismes del treball col·lectiu i individual i aplicar-los a l’assaig i a la interpretació.

9. Establir mecanismes de difusió i comunicació del desenvolupament de l’assignatura a través d’una pàgina web i un fòrum “on line”

Continguts

1. Execució d’un repertori variat de la música del segle XVI en un conjunt d’instrumentació flexible.

2. Aproximació al context teòric i sonor que aporta coneixements bàsics per a la pràctica musical al segle XVI com ara la solmització, el tremp, les regles de la música ficta, el cant d'orgue i les possibilitats d’instrumentació.

3. Aplicació pràctica de la glossa i la variació

4. Desenvolupament de metodologies d’aprenentatge tradicional i de noves tecnologies (sistemes informàtics i electroacústics) sobre els tremps històrics. Manipulació i programació de teclats electrònics.

5. Configuració d’una base de dades “on line” sobre repertori del segle XVI , així com un fòrum a través d’una pàgina web.

6. Sessions d’enregistrament .

Metodologia

Assignatura d’impartició col·lectiva, en un sol grup en sessions de 1:30 hores.
Les classes consisteixen majoritàriament en assajos que es complementen amb la impartició de continguts teòrics.
Durant l’impartició de l’assignatura es faran diversos concerts i enregistraments tot i que hi haurà un concert final més exhaustiu.

Calendari

Primer i segon quadrimestre.

Avaluació

Es basarà principalment en el progrés realitzat a les sessions lectives i, en menor mesura, en un concert específic que tindrà lloc al final del període d’impartició.

Materials necessaris i materials recomanats (inclou bibliografia i discografia).

La documentació estarà disponible a http://XVI.atmos.cat, la literatura musical serà específica per cada tipus d’instruments. Les partitures emprades estan ja disponibles en la mateixa pàgina web. Utilitzarem també els teclats electrònics amb tremp i afinació programables de que disposa l'escola.

Altres indicacions o recomanacions

Per a l'aplicació dels diferents tremps és molt important la possibilitat de disposar d'instruments dedicats a aquest repertori. Les violes de gamba, vihuelas i llaüts hauran d'adaptar-se als diversos tremps, que en general fan incompatible l'ús de l'instrument en un altre àmbit de tremps posteriors. Es treballarà a partir dels diapasons que els instruments disponibles ho permetin, si cal en diversos grups.
Es recomana fer el seminari extracurricular de tremps històrics organitzat pel departament.


Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars