www.atmos.cat    
 CEST dissabte 20 de juliol 2024  

 
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Weather Station
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Utilitats
Antigalles

 
Sant Martí de Canals 20/07/2024 15:53 UTC
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 35.2 °C 35.2 °C 25.7 °C
 Humitat 22 % 52 % 20 % Baròmetre hPa hPa hPa Tendència HPa/h

 Velocitat del vent km/h   Bf  km/h   Bf 
 Direcció del vent °

 Pluja Diària Mensual Anual
 Pluja 0 mm 0 mm 0 mm

 Partícules Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 2 µg/m3 9 µg/m3 5.7 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 3 µg/m3 18 µg/m3 10.0 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 5 µg/m3 19 µg/m3 11.2 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 3 (baixa) 18 (moderada) 9.5 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa


 


 
 
 
.
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Moderada
Moderate
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Mediocre
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general en sigui afectat.
26 - 50Unhealthy
Insalubre
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt insalubre
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Perillosa
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.

act.: