low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEST dimarts 30 de maig 2023  

 
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Llamps
Radiació UV
Càmera
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
act.:

     
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738569"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Acceptable
Raonablement bona
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Regular
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general es vegi afectat.
26 - 50Unhealthy
Desfavorable (insalubre)
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt desfavorable (molt insalubre)
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Extremadament desfavorable (extremadament insalubre)
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.

<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738569"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

 
 
 
.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars