Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Farrera - Casa Llucio (Lleida)
aplicant l'algorisme de Zambretti