Aclarint

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti