Aclarint

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Taradell Nord (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti