Aclarint

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Tona - IES (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti