Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de St Mateu de Bages - Salo (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti