Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Santpedor (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti