Aclarint

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de La Garriga (Ajuntament) (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti