Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Terrassa-Centre (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti