Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Manresa - Oest (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti